tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

REGULAMIN MIESZKAŃCA

PAŃSTWOWEJ BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

W SZCZECINIE

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem bursy, do jego bezwzględnego przestrzegania jest zobowiązany każdy wychowanek.
 2. Wszyscy mieszkańcy są zobligowani w pierwszym tygodniu pobytu w bursie do zapoznania się z nim co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 3. Nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 4. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Mieszkańca wychowawca może podjąć środek naprawczy w postaci kontraktu. Kontrakt określa sposób, w jaki musi postępować wychowanek, aby nie zostać wydalonym z bursy.
 5. Bursa jest placówka świecką co oznacza, że wychowanek ma prawo do wolności wyznania i sumienia.
 6. Wychowankowie mają prawo do uzyskiwania pomocy i wsparcia ze strony kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników bursy.
 7. Do życzliwego i podmiotowego traktowania oraz swobodnego wyrażania swoich poglądów  w granicach powszechnie uznanych norm społecznych.

§2

ZAKWATEROWANIE W BURSIE

 1. Mieszkańcami bursy jest głównie młodzież szczecińskich szkół artystycznych, dla których organem założycielskim jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszkująca na stałe poza Szczecinem.
 2. Szczegółowe zasady przyjmowania do placówki określa Regulamin Rekrutacji do PBSA.
 3. Przy zakwaterowaniu należy przekazać wypełnione przez rodziców dokumenty obowiązujące w bursie oraz wypełnić formularz meldunkowy; do wglądu wychowawcy należy przedstawić dokument tożsamości wychowanka, na podstawie którego wypełniane zostaną druki meldunkowe: dowód lub odpis skrócony aktu urodzenia z potwierdzonym adresem pobytu stałego.

§3

WYŻYWIENIE W BURSIE

 1. Bursa zapewnia całodzienne wyżywieniew dniach zajęć szkolnych tj. od śniadania w poniedziałek do obiadu w piątek. W weekend wychowankowie pozostający w bursie muszą zapewnić sobie wyżywienie samodzielnie.
 2. Wychowanek jest zobowiązany do wykupienia co najmniej dwóch posiłków dziennie w tym śniadania. 
 3. Godziny wydawania posiłków są zamieszczone w harmonogramie dnia.
 4. W sytuacjach wyjątkowych wychowankowie zgłaszają wcześniej personelowi kuchni potrzebę skorzystania z posiłku w innym czasie niż przewiduje to harmonogram.
 5. Posiłki należy spożywać w stołówce, w której obowiązuje samoobsługa i obowiązek odnoszenia naczyń po sobie.
 6. Wychowankowie schodzą na posiłki z własnymi sztućcami oraz kubkiem.
 7. Zabrania się wynoszenia ze stołówki naczyń, sztućców oraz innych przyborów kuchennych.
 8. Jeśli w wyjątkowej sytuacji zajdzie potrzeba zabrania posiłku np. sobie chorej  lub spóźnionej należy zabrać na stołówkę osobiste naczynia.
 9. W stołówce obowiązuje ubiór dzienny, nie dopuszcza się przebywania w piżamie lub innym niestosownym stroju.
 10. W czasie spożywania posiłków nie należy korzystać z telefonów komórkowych i podobnych gadżetów elektronicznych.

§4

ZWOLNIENIA Z POSIŁKÓW I ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI

 1. Mieszkaniec może nie wykupować posiłków wyłącznie w przypadku braku możliwości ich spożycia tj.:
 • śniadań w przypadku przyjazdów do bursy w poniedziałek po śniadaniu,
 • obiadów jeśli wyjeżdża do domu w piątek przed obiadem.

2. Choroba lub wyjazd z bursy uprawnia wychowanka do odpisu niewykorzystanych posiłków pod warunkiem:

 • zwrotu kartek, na podstawie których kuchnia wydaje posiłki
 • oraz zgłoszenia takiego wyjazdu do godziny 9.30 dnia poprzedzającego  wyjazd.
 1. Mieszkaniec nie ma prawa do odpisu posiłków w sytuacji, gdy zbyt późno lub wcale nie powiadomi o planowanej nieobecności w bursie.

§5

OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 1. Opłatę za pobyt w bursie ustala dyrektor placówki zgodnie z odrębnymi przepisami. Należy ją wnosić (,,z góry”) najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku braku dokonania w/w płatności w terminie, o którym mowa, wychowanek z pierwszym dniem następnego miesiąca traci prawo pobytu w bursie.
 2. W uzasadnionych przypadkach (pobyt w szpitalu, długa choroba, odbywanie praktyki w innym mieście itd..) opłata za zakwaterowanie może być obniżona przez organ prowadzący placówkę na wniosek rodziców lub wychowanka pełnoletniego (poparty dokumentami) i złożony do dyrektora bursy.
 3. Płatnikiem zobowiązań z tytułu pobytu w bursie jest rodzic (opiekun prawny) mieszkańca, mieszkaniec pełnoletni posiadający stałe dochody lub inne osoby bądź instytucje wskazane przez mieszkańca.
 4. Opłatę za wyżywienie ustala się na podstawie ilości planowanych w danym miesiącu posiłków, a rozliczenie faktycznej należności następuje w kolejnym miesiącu z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów.

§6

WYKWATEROWANIE Z BURSY

 1. Przy wykwaterowaniu z bursy należy dopełnić formalności tj.:
 • uregulować zaległości finansowe,
 • rozliczyć się z magazynem (pobrana pościel, lampka, koc),
 • rozliczyć się z biblioteką,
 • uporządkować pokój w zakresie określonym przez wychowawcę,
 • oddać pobrane przy przyjęciu za kaucją klucze do pokoju oraz szaf.  Nierozliczenie się z kluczy w momencie wykwaterowania powoduje, że pobrana kaucja zostaje przeznaczona na poczet dorobienia nowego klucza i nie będzie zwrócona w nowym roku szkolnym.
 1. Jeśli rezygnacja ma miejsce w trakcie roku szkolnego to rodzice/opiekunowie prawni mieszkańca niepełnoletniego są zobligowani do wniesienia podania do Dyrektora placówki. Opłaty przestają być naliczane z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 2. Osoby pełnoletnie mogą podanie o rezygnacji napisać samodzielnie jednak wymaga ono potwierdzenia rodzica. 
 3. Maturzyści są zobowiązani do wykwaterowania się z bursy dzień po zakończeniu roku szkolnego. W wyjątkowych sytuacjach i na pisemny wniosek wychowanka Dyrektor bursy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może przedłużyć pobyt do końca roku szkolnego.
 4. Bursa nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokoju po wyprowadzeniu się mieszkańca.
 5. Na czas wakacji wychowankowie mogą zostawiać rzeczy osobiste w pomieszczeniach wskazanych przez wychowawcę. Warunkiem jest zapakowanie ich i podpisanie.

 

§7

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ

 1. W bursie obowiązuje następujący rozkład zajęć:
 • 06.30- pobudka
 • 06.45 - 08.30 śniadanie
 • 08.00 - 14.00 zajęcia szkolne
 • 14.00 - 17.00 obiad
 • 17.00 - 19.00 nauka własna
 • 18.30 - 19.30 kolacja
 • 19.30 - 22.00 czas wolny lub nauki
 • 21.45 - 22.00 kontrola obecności.

        Po godzinie 21.45 mieszkańców obowiązuje zakaz wzajemnych odwiedzin w pokojach

 • 22.00 - 23.00 przygotowanie do ciszy nocnej – czas od godziny 22.00 przeznaczony jest na: 

 

         - toaletę wieczorną, 

              - uprzątnięcie pracowni, z których się korzystało, 

              - wypełnienie dyżuru w kuchni na 2 piętrze. 

 -  ponadto w tym czasie należy wyłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne emitujące dźwięk oraz zaprzestać gry na instrumentach.

 

 •   23.00 - 06.00 cisza nocna

 

Podczas ciszy nocnej należy:

 • wyłączyć górne światło,
 • korzystać wyłącznie z własnego miejsca do spania i spać w stroju nocnym.
 1. Obowiązkiem wychowanka jest wstawanie o ustalonej porze, dostosowanej do wyznaczonego czasu spożywania śniadania i rozpoczęcia zajęć szkolnych.
 2. Godzina 8.30 jest maksymalną godziną snu pod kołdrą. Do godziny 9.30 należy posprzątać pokój.
 3. Godziny 06.00 do 08.30 to tzw.czas prywatny, odwiedziny są możliwe za zgodą wychowawcy wyłącznie w sytuacjach szczególnych.

§8

WYJŚCIA I POWROTY DO BURSY

 1. Wszystkich wychowanków do końca roku szkolnego, w którym kończą 16 lat obowiązuje powrót do godziny 21.00.
 2. Pozostali wychowankowie mogą wracać do godziny 21.30.
 3. Maturzyści korzystają z wyjść do godz. 22.00.
 4. Indywidualnie w przypadku każdego mieszkańca wychowawca może zdecydować o jego wcześniejszym powrocie.
 5. W przypadku wyjść organizowanych przez placówkę oświatową dopuszcza się możliwość późniejszego powrotu, nie później jak do godziny 23.00 za uprzednią zgodą dyżurującego wychowawcy i pisemną zgodą rodzica wychowanka.
 6. Każde wyjście (poza wyjściami rano do szkoły) i powrót - musi zostać osobiście zgłoszone wychowawcy dyżurującemu i odnotowane w tzw.,,zeszycie wyjść”.
 7. A każde wyjście i powrót do bursy w godzinach 12.00 -14.00 tj.  podczas nieobecności wychowawców - zgłoszone na portierni.
 8. Wychowanek ma obowiązek podać cel wyjścia oraz uzgodnić godzinę powrotu.
 9. Na początku roku szkolnego wychowanek ma obowiązek dostarczyć plan lekcji i weryfikować go po wprowadzeniu w nim zmian. 
 10. Mieszkaniec uczestniczący w regularnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych dostarcza opiekunowi grupy ich plan oraz w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodzica. 
 11. Wszystkich wychowanków obowiązuje zakaz opuszczania bursy na noc. Odstępstwo od tego w przypadku osób niepełnoletnich może nastąpić po dostarczeniu każdorazowo pisemnego oświadczenia rodziców uwzględniających następujące informacje:
 • deklaracja odpowiedzialności za dziecko w czasie nieobecności,
 • powód,
 • miejsce ewentualnego nocowania,
 1. W przypadku pełnoletnich wychowanków wymagane jest każdorazowo dostarczenie pisemnego oświadczenia - za wiedzą rodziców - z uwzględnieniem informacji o miejscu i powodzie noclegu poza bursą.
 2. Wychowanek, który zamierza uczestniczyć w imprezach szkolnych np. studniówka jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy o miejscu i terminie imprezy oraz uzgodnić godzinę powrotu do bursy. Jeśli powrót miałby nastąpić w nieregulaminowym czasie w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna  zgoda rodzica (opiekuna prawnego).
 3. Nie udziela się zwolnień mieszkańcom na udział w imprezach niemających związku ze szkołą, jeśli powrót do bursy miałby nastąpić w nieregulaminowym czasie.

§9

WYJAZDY I POWROTY DO BURSY

 1. Każdy wyjazd z bursy w dniu innym niż piątek po lekcjach musi zostać zgłoszony wychowawcy bądź w sekretariacie.
 2. Wyjazd taki może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub zwolnienia lekarskiego.
 3. Wychowanek ma obowiązek informować o planowanej nieobecności. Informacja musi zostać potwierdzona przez rodziców w formie pisemnej oraz jeśli dotyczy  to wyjazdów zorganizowanych również przez szkołę. 
 4. Wychowankowie chorzy, z uwagi na dobro pozostałych, mają obowiązek wyjechać na czas choroby do domu. Przed wyjazdem z bursy do domu każdy chory informuje rodziców o tym zamiarze. Rodzic potwierdza przyjazd dziecka  do domu.
 5. Przyjazd z domu następuje nie później niż do godziny 22.00.

 

 1. Wychowanek pełnoletni, który zamierza uczestniczyć w wyjazdach szkolnych np. plenerach, przeglądach, przesłuchaniach jest zobowiązany dostarczyć pisemne potwierdzenie szkoły dotyczące terminu i miejsca planowanego pobytu. W przypadku wychowanków niepełnoletnich pisemne potwierdzenie wyjazdu jest wymagane także od rodziców. 

 

 1. Jeśli wyjazd z bursy ma miejsce w sobotę bądź niedzielę rodzic mieszkańca niepełnoletniego potwierdza na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna) informację o wyjeździe dziecka.

 

 1. Przyjazd do bursy po weekendowej nieobecności w dzień tygodnia inny niż niedziela również wymaga takiego potwierdzenia.

 

 1. Przed każdym zamknięciem bursy na tablicy ogłoszeń znajdzie się informacja o dacie i godzinie zamknięcia i otwarcia bursy.

 

 1. W dniach zamknięcia bursa nie zapewnia wychowankom możliwości zamieszkania.

 

§10

POBYT W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 

 1. Mieszkaniec może przebywać w bursie w dniach wolnych od zajęć pod warunkiem zgłoszenia chęci pozostania.
 2. Pobyt weekendowy musi zostać zgłoszony i uzasadniony najpóźniej do czwartku do godziny 20.00.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich każdy pobyt w bursie w dniach wolnych od zajęć szkolnych musi zostać pisemnie (mail, SMS) potwierdzony przez rodzica (pobyt na weekend najpóźniej do czwartku do godziny 20.00).

 

§11

ZASADY ODWIEDZIN W BURSIE

 

 1. Przyjmowanie gości na terenie bursy, może się odbywać wyłącznie w godzinach pracy dyżurujących wychowawców ( w dni powszednie 08.00 -12.00, 14.00-21.00), po odnotowaniu danych gościa w ,,zeszycie odwiedzin”. ‘=

 

 1. Odwiedziny odbywają się wyłącznie w salach gościnnych, nie mogą być uciążliwe dla współmieszkańców. 
 2. Powyższe ograniczenia czasu i miejsca nie dotyczą rodziców, którzy mogą odwiedzić dziecko w czasie otwarcia bursy w godzinach 09.00 - 22.00 po zgłoszeniu tego faktu w pokoju wychowawców bądź portierni (w godzinach 12.00-14.00). 
 3. Za zachowanie gości odpowiada zapraszający.
 4. Zabrania się przyjmowania gości będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.    

§12

KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH

 1. Osoba wypożyczająca klucz od pomieszczeń ogólnodostępnych jest zobowiązana odnotować ten fakt we właściwym zeszycie oraz ponosi odpowiedzialność za pozostawienie pomieszczenia w stanie uporządkowanym (ustawienie krzeseł, zamknięcie okien, zabezpieczenie pianin, wygaszenie odbiorników, pościeranie podłogi w pracowniach plastycznych, usunięcie gliny, plam po tuszu, farbach itd..).  Klucz każdorazowo musi zostać zwrócony do pokoju wychowawców.

 

 1. Wychowankowie korzystają z dostępnych pomieszczeń tj. pracowni, pralni, pokoi gościnnych, mini siłowni, kuchni na II piętrze, sali TV według odrębnych regulaminów, które w nich obowiązują.
 2. Korzystanie z przestrzeni wspólnej nie może być uciążliwe dla innych mieszkańców bursy i ograniczać ich praw.
 3. W sposób zgodny z przeznaczeniem należy korzystać z urządzeń sanitarnych i WC, pozostawiając je w czystości dla innych mieszkańców. 
 4. Zabrania się wylewania fusów po kawie i herbacie do umywalek, zmywania w nich dużych naczyń.
 5. Do utrzymania higieny osobistej służą natryski. Po każdorazowym skorzystaniu należy zostawić kabinę w czystości. 
 6. Każdy korzystający z kuchni i pralni jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz instrukcji obsługi urządzeń.
 7. Z pralni można korzystać do godziny 22.00. Za rzeczy zniszczone z uwagi na nieumiejętne korzystanie z pralki bursa nie ponosi odpowiedzialności. 
 8. Zabrania się przenoszenia suszarek z pralni do pokoi.
 9. W dni nauki szkolnej wychowankowie mają prawo do oglądania TV, w tym także na nośnikach elektronicznych, do godziny 22.00.
 10. Do dyspozycji mieszkańców są zbiory biblioteczki bursy.
 11. Przygotowując posiłki samodzielnie można korzystać z wyposażenia kuchni na II piętrze, pod warunkiem zachowania środków ostrożności i pozostawienia jej w czystości.
 12. Osoby pozostające na weekend w bursie i korzystające z kuchni są odpowiedzialne za pozostawienie po sobie porządku, umycia naczyń, podłogi, pościerania blatów, zadbanie o wymianę worka na śmieci.
 13. Żywność należy przechowywać w lodówce, odpowiednio zapakowaną i opisaną zgodnie z instrukcją. Stan żywności będzie systematycznie kontrolowany raz w tygodniu oraz przed zamknięciem placówki na przerwy świąteczne, wakacje, ferie a produkty przeterminowane bądź nieświeże wyrzucane bez zgody właściciela.
 14. Produkty suche można przechowywać w szafkach w pokoju. Należy jednak zadbać o dobry stan tych produktów.
 15. Z uwagi na bezpieczeństwo i przepisy sanitarno-epidemiologiczne niedopuszczalne jest przechowywanie brudnych naczyń oraz resztek żywności w szafkach w pokoju bądź wystawianie ich na parapet za oknem.
 16. Niekorzystanie z wyposażenia kuchni nie zwalnia żadnego wychowanka z jej sprzątania w ramach codziennego dyżuru, którego harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń.
 17. Uczniowie szkół plastycznych mają obowiązek wykonywać wszelkie prace plastyczne wyłącznie w pracowniach do tego przeznaczonych natomiast uczniowie szkól muzycznych ćwiczyć na instrumentach (śpiewać) w salach muzycznych.
 18. Tak zwane ,,pokoje cichej nauki” przeznaczone są wyłącznie do indywidualnej cichej nauki do godziny 23. Dłuższy pobyt w nich wymaga uzgodnienia z wychowawcą. W tym czasie zabrania się tam spotkań towarzyskich, głośnych rozmów oraz gry na instrumentach. 
 19. Każdy wychowanek powinien posiadać własny klucz do pokoju i zamykać puste pomieszczenia.

 Jeśli przed korzystaniem z sali wychowanek stwierdzi w niej nieporządek, zauważy usterki powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy.

       

§13.

OBOWIĄZKI SZKOLNE I NAUKA WŁASNA

 1. Wychowanek jest zobligowany realizować obowiązek szkolny tzn. regularnie uczęszczać do szkoły, nie opuszczać zajęć i nie spóźniać się na nie oraz osiągać pozytywne wyniki w nauce. 
 2. Wychowanek ma obowiązek informować o uzyskanych wynikach semestralnych.
 3. Obowiązkiem wychowanka, który nie idzie do szkoły jest niezwłoczne poinformowanie wychowawcy o przyczynach pozostania w bursie, wychowawca informuje o tym rodzica.
 4. Wychowawca nie jest uprawniony do wystawiania zwolnień za czas nieobecności wychowanka w szkole. Może jedynie potwierdzić obecność wychowanka w bursie.
 5. Wychowankowie pełnoletni pozostający w domu w dniach zajęć szkolnych powinni powiadomić nas o przyczynach pobytu w domu i terminie powrotu zaś w przypadku niepełnoletnich informację taką przekazuje rodzic.
 6. Wychowanek powinien poinformować właściwego wychowawcę o wynikłych trudnościach w nauce. 
 7. W dniach od poniedziałku do czwartku obowiązujenauka własnaod godz. 17.00 do 19.00 Właściwe wykorzystanie czasu na naukę oznacza, że w tych godzinach wychowanek nie może:
 • przebywać poza bursą bez wiedzy wychowawcy, 
 • przebywać w pokojach kolegów,
 • przyjmować gości.      
 1. W pokoju można się uczyć do późnych godzin nocnych pod warunkiem korzystania z punktowego oświetlenia i zachowania ciszy.

§14.

SPRZĄTANIE I UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI

 1. Wychowankowie mają prawo do aranżowania przestrzeni zamieszkiwanego pokoju według własnych upodobań pod warunkiem, że nie wiąże się to z przestawianiem mebli (przenoszenia ich do innych pomieszczeń), a pokój pozostanie w takim stanie, w jakim był oddany do użytku. Dewastacja pociągnie za sobą odpowiedzialność materialną zgodnie ze zobowiązaniem rodziców dołączonym do karty wychowanka. Obowiązuje zakaz klejenia plakatów oraz innych dekoracji do ścian, mebli, drzwi. Temu celowi służą tablice korkowe.
 2. Wychowankowie zobowiązani są do utrzymywania czystości w swoich pokojach oraz innych pomieszczeniach bursy oraz dbać o higienę osobistą.
 3. Odpowiedzialność za stan czystości w pokojach mieszkalnych spoczywa wyłącznie na wychowankach. Każdy pokój podlega codziennej ocenie zgodnie z Regulaminem Przeglądu Czystości.
 4. Mieszkaniec niedbale wykonujący swoje obowiązki może być ponownie wyznaczony do pełnienia dyżuru.
 5. Przed wyjazdem z bursy na dłuższą przerwę w zajęciach lekcyjnych (święta, ferie, wakacje) należy gruntownie posprzątać pokój i zgłosić ten fakt wychowawcy pełniącemu dyżur
 6. Osoby pozostające na weekend są odpowiedzialne za utrzymanie w tym czasie porządku aż do przyjazdu współmieszkańców.
 7. Zgodnie z harmonogramem mieszkańcy każdego pokoju wykonują co najmniej raz w miesiącu tzw. ,,sprzątanie generalne”. Środki czystości zapewnia bursa.
 8. Bursa zapewnia bieliznę pościelową. Powleczenie czystej pościeli jest wymagane co najmniej raz w miesiącu lub wg potrzeby częściej.
 9. Zabrania się spania w pościeli bez powlekania. 
 10. Łóżka w ciągu dnia muszą być pościelone i przykryte kocem. Wyjątek stanowią osoby chore. Łóżko służy wyłącznie do osobistego użytku wychowanka.

§ 15.

UCZESTNICZENIE W PRACACH SAMORZĄDU

 1. Samorząd zwany Młodzieżową Radą Bursy (MRB) tworzą wszyscy wychowankowie Bursy.
 2. Wychowankowie biorący udział w pracach MRB jako osoby funkcyjne są zobowiązani do sumiennego wykonywania powierzonych im funkcji.
 3. Pozostali wychowankowie zgłaszają MRB, wychowawcom, dyrekcji swoje postulaty, wnioski, spostrzeżenia dotyczące organizacji wszystkich dziedzin życia w bursie.
 4. Wychowankowie są zobowiązani do udziału w pracach organizowanych przez MRB.
 5. Pomagania osobom funkcyjnym w realizacji powierzonych im zadań.

§16.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

        Mieszkańcom zabrania się w szczególności:

 1. Palenia tytoniu w tym papierosów elektronicznych,
 2. Przebywania na terenie bursy pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających.
 3. Wnoszenia, przechowywania i dystrybucji alkoholu i innych środków odurzających.
 4. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec współmieszkańców.
 5. Używania wulgarnych słów i gestów powszechnie uznanych za obraźliwe.
 6. Zabrania się wykonywania zabiegów naruszających ciągłość tkanek (przekłuwanie uszu i innych części ciała, wykonywanie tatuaży).
 7. Wchodzenia do innych pomieszczeń mieszkalnych podczas nieobecności ich mieszkańców i korzystania z cudzej własności.
 8. Korzystania w pokojach z grzejników elektrycznych, grzałek, opiekaczy, żelazek itp.
 9. Wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości przez okna.
 10. Usuwania znaków ewakuacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ppoż. i kierunków ewakuacji.
 11. Zabrania się przetrzymywania lub odtwarzania programów bądź filmów zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub faszyzujące jak również mające charakter terrorystyczny pod groźbą zajęcia komputera i powiadomienia Dyrektora oraz szkołę wychowanka i jego rodziców.
 12. Wychowankowie nie mogą zamykać się w pokojach i pozostawiać klucza w zamku od wewnątrz.
 13. Ze względu na zasady współżycia społecznego, dobro innych mieszkańców oraz ochronę zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom zakazuje się utrzymywania kontaktów intymnych na terenie bursy.
 14. W przypadku stwierdzenia kradzieży lub popełnienia innego czynu karalnego, wobec mieszkańca stosuje się odpowiednie procedury postępowania z powiadomieniem policji włącznie.

§ 17

INNE POSTANOWIENIA

 1. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne i inne wartościowe rzeczy stanowiące własność wychowanków niewłaściwie użytkowane bądź źle zabezpieczone.
 2. W bursie obowiązuje zakaz trzymania zwierząt.
 3. Osoby przewlekle chore lub ich opiekunowie zgłaszają wychowawcy konieczność zażywania leków zleconych przez lekarza. Informacje o chorobie przewlekłej powinny się znaleźć w karcie wychowanka. Leki psychotropowe wraz z kopią zalecenia lekarskiego powinny być przechowywane wyłącznie w pokoju wychowawców po pisemnym wyrażeniu na to zgody rodzica lub pełnoletniego wychowanka.
 4. Zakazuje się udostępniania osobistych leków i innych preparatów medycznych innym wychowankom.
 5. Apteczka służy jedynie do doraźnej pomocy medycznej w sytuacjach zranień, skaleczeń itd., dlatego każdy wychowanek powinien zostać wyposażony przez rodziców w środki zapobiegania drobnym dolegliwościom. 
 6. Wychowankowie PBSA są zobowiązani szanować mienie współmieszkańców, swoje i bursy oraz zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami korzystać z urządzeń wyposażenia placówki. 
 7. Każdy wychowanek jest zobowiązany do sumiennego wywiązywania się z powierzonych zadań, odbycia przypadających na niego dyżurów tj. minimum jednego w semestrze dyżuru na dyżurce w godzinach 17.00 - 21.00 (maturzyści są zwolnieni z tego obowiązku w II semestrze), dyżuru w kuchni na II piętrze. Wychowanek, który nie może odbyć zaplanowanego dyżuru musi znaleźć za siebie zastępstwo.
 8. Kulturalnie zachowywać się w stosunku do wszystkich pracowników Bursy oraz koleżanek i kolegów.
 9. Reagować na niepokojące zjawiska oraz zachowania dostrzeżone na terenie Bursy.
 10. Przestrzegać przepisów p. poż. I BHP. W sytuacjach zagrożenia postępować zgodnie z zasadami ewakuacji. W sytuacji ogłoszenia ewakuacji każda osoba przebywająca w bursie (również goście) jest zobowiązana bezzwłocznie opuścić budynek.
 11. Przestrzegać zakazu używania otwartego ognia tj. świeczek, kadzidełek, podgrzewaczy. Nie wolno także zostawiać bez dozoru włączonych lampek oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 12. Uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach zwoływanych przez Dyrekcję PBSA
 13. W uzasadnionych przypadkach – przy uwzględnieniu możliwości poszczególnych wychowanków - wychowanek może wykonać prace społeczno - użytkowe na terenie bursy. 

§18

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Wyróżnienie (pochwała) ustna bądź pisemna udzielona przez wychowawcę grupy z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w dzienniku spostrzeżeń.
 2. Wyróżnienie (pochwała) udzielone przez Dyrektora w formie pisemnej skierowane do rodziców wychowanka i szkoły.
 3. Wyróżnienie Dyrektora bursy w formie dyplomu lub przyznanie nagrody rzeczowej. 

§19

KARY

 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę grupy z jednoczesnym wpisem do dziennika spostrzeżeń.
 2. Pisemne upomnienie do rodziców.
 3. Po trzech upomnieniach kolejnym krokiem jest nagana z ostrzeżeniem o wydaleniu z bursy udzielona przez Dyrektora z równoczesnym zawiadomieniem rodziców i szkoły.
 4. Kolejne przewinienie po otrzymaniu nagany może być podstawą do uruchomienia procedury skreślenia z list mieszkańców PBSA.

 

 

 1. Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków w przypadku notorycznego łamania regulaminu Bursy, łamania zasad współżycia społecznego, braku poprawy pomimo podjętych działań wychowawczych. Rada pedagogiczna może podjąć wówczas uchwałę upoważniającą Dyrektora Bursy do skreślenia wychowanka z listy mieszkańców,
 2. Karę wymienioną w pkt. 5 Rada Pedagogiczna może podjąć w trybie pilnym bez zastosowania stopniowania kar w przypadku, gdy wychowanek:
 •   popełni przestępstwo,
 •   drastycznie narusza zasady bezpieczeństwa,
 • gdy jego zachowanie stanowi zagrożenie demoralizacją pozostałych  mieszkańców Bursy.

Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad współżycia w grupie, stopień winy wychowanka i jego dotychczasowy stosunek do kolegów i pracowników Bursy.

 1. O zastosowanej karze Dyrektor lub wychowawca zawiadamia wychowanka ustnie wskazując rodzaj naruszenia zasad współżycia w grupie i datę dopuszczenia się przez wychowanka tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia odwołania i terminie jego wniesienia. 
 2. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad współżycia w grupie, stopień winy wychowanka, dotychczasowe przestrzeganie regulaminu, a także jego dotychczasowy stosunek do kolegów i pracowników Bursy. 
 3. Wydalenie z bursy poprzedzone jest zasięgnięciem opinii Młodzieżowej Rady Bursy. 

 

Wychowanek ma prawo złożyć pisemne odwołanie od udzielonej kary do Dyrektora placówki w terminie 7 dni.

 

 

 

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej 

z dnia 26.08.2020r.