tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

                                                        Regulamin rekrutacji

 

                     do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie

 

 

                                                      Informacje ogólne

·       Na stronie internetowej PBSA umieszczony jest regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny oraz dokumenty do pobrania wymagane w procesie rekrutacji.

·       Istotne terminy związane z rekrutacją zawarte są w załączniku nr 1 (Harmonogram rekrutacji).

·       Nabór odbywa się na podstawie wymaganych dokumentów złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) osób niepełnoletnich lub uczniów pełnoletnich. W przypadku przebywania rodziców poza granicami kraju konieczne jest ustanowienie opiekuna prawnego.

·       Nabór do PBSA odbywa się w dwóch etapach. Drugi etap ma miejsce, tylko wówczas, gdy po zakończeniu pierwszego etapu naboru bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

·       Wniosek o przyjęcie, który wpłynie w trakcie trwającego roku szkolnego, tj. poza okresem rekrutacji, rozpatruje Dyrektor bursy.

 

Podstawa prawna:

I.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.2020 poz. 910).

II.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 listopada 2015r.   w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015r. Poz. 1872).

III.  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 25 maja 2018r. W sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki, zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25 maja 2018r.poz.33).

IV.  Statut Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie.

 

 

 

 

I etap rekrutacji

1.Uczeń starający się o miejsce w bursie, składa: 

·       wniosek - deklarację (załącznik nr 2) w terminie od 1 czerwca do końca zajęć szkolnych w przypadku, gdy jest uczniem szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,aktualnie mieszka w bursie i chce kontynuować pobyt w kolejnym roku szkolnym. Warunkiem przyjęcia wniosku jest niezaleganie z opłatami oraz rozliczenie się z biblioteką bursy;

·       wniosek o przyjęcie do bursy (załącznik nr 3) w przypadku, gdy jest kandydatem do bursy, tj. stara się o przyjęcie po raz pierwszy i jest uczniem szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zwanej dalej szkołą artystyczną) w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu bursy osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą.

2. O przyjęciu do bursy rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech wychowawców.

4. Miejsce w bursie zostaje przyznane na 1 rok szkolny.

5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego rozpatrywane są tylko wnioski i deklaracje kandydatów i uczniów szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komisja rekrutacyjna bierze się pod uwagę następujące kryteria mające równorzędną wartość 1 punktu:

a. uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej (potwierdzone dołączonym do wniosku zaświadczeniem wydanym przez szkołę o nauce lub przyjęciu do szkoły),

b. większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej (potwierdzone dołączonym do wniosku oświadczeniem rodziców kandydata lub oświadczeniem pełnoletniego kandydata),

c. nieukończenie przez kandydata 17 roku życia,

d. ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata (potwierdzone dołączonym do wniosku oświadczeniem rodziców kandydata lub oświadczeniem pełnoletniego kandydata),

e. szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające objęcie go opieką i wychowaniem zważywszy w szczególności na dobro dziecka (potwierdzone dołączoną opinią psychologa lub pedagoga lub zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego organ).

6. W przypadku niepełnoletniego kandydata, komisja rekrutacyjna PBSA przyznaje dodatkowo po 1 punkcie za spełnienie każdego z wymienionych poniżej kryteriów:

a.      wielodzietność rodziny kandydata,

b.      niepełnosprawność kandydata,

c.      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d.      niepełnosprawność obojga rodziców,

e.      niepełnosprawność rodzeństwa,

f.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g.      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. W przypadku pełnoletniego kandydata komisja rekrutacyjna przyznaje po 1 punkcie za każde w poniższych kryteriów

a.      wielodzietność rodziny kandydata,

b.      niepełnosprawność kandydata,

c.      niepełnosprawność dziecka kandydata,

d.      niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e.      samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów Komisja Rekrutacyjna nie będzie przyznawała za nie punktów.

8. Do bursy zostaną przyjęci ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższy wynik punktowy.

9. O przyjęciu do bursy decyduje Dyrektor na podstawie wniosku Komisji Rekrutacyjnej.

10. Lista osób przyjętych dostępna jest w sekretariacie PBSA. O przyjęciu do bursy można również się dowiedzieć dzwoniąc do sekretariatu.

11. Bursa nie zawiadamia indywidualnie o wynikach rekrutacji.

12. Osoby przyjęte zobowiązane są do potwierdzenia na piśmie (mail, faks, list polecony) chęci zamieszkania w bursie. Brak potwierdzenia do dnia określonego harmonogramem jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca.

 

13. Jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacji bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostaje przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania uzupełniającego określa harmonogram rekrutacji.

 Na tym etapie o miejsce w bursie mogą ubiegać się uczniowie z innych szkół niż artystyczne.

14. Warunkiem udziału w postępowaniu uzupełniającym jest dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o uczęszczaniu lub przyjęciu do szkoły.

15. Na tym etapie punktuje się następujące kryteria:

a. zamieszkiwanie w PBSA w ubiegłym roku szkolnym,

b. szczególne zaangażowanie w życie bursy potwierdzone opinią Rady Pedagogicznej,

c. większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej (potwierdzone dołączonym do wniosku oświadczeniem rodziców kandydata lub oświadczeniem pełnoletniego kandydata),

d. wielodzietność rodziny kandydata,

e. niepełnosprawność kandydata,

f. niepełnosprawność jednego bądź obojga rodziców kandydata,

g. niepełnosprawność rodzeństwa,

h. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

i. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria maja równorzędną  wartość 1 punktu.

Kryteria te potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów komisja rekrutacyjna nie będzie przyznawała za nie punktów.

16. O wynikach postępowania uzupełniającego informacji udziela sekretariat.

17. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci, mają prawo w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wnieść odwołanie do Dyrektora Bursy, zgodnie z art.158 ust.8 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

18. W przypadku zwolnienia się miejsca w bursie w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu na to miejsce decyduje Dyrektor Bursy.                                                  

 

 Załącznik nr 1

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI WYCHOWANKÓW 

DO PAŃSTWOWEJ BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W SZCZECINIE

na rok szkolny 2022 / 2023

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadań

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 

I etap rekrutacji

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu przez obecnych wychowanków bursy (za  niepełnoletnich wniosek składają rodzice lub opiekunowie)

1 czerwca – 24 czerwca

2.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do PBSA  od uczniów przyjętych do szkół artystycznych

do 22 lipca

3.

Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji

29 lipca

4.

Potwierdzenie chęci zamieszkania w Bursie przez przyjętych kandydatów w I etapie rekrutacji

29 lipca – 5 sierpnia

 

 

 

II etap rekrutacji

 

5.

Postępowanie uzupełniające na wolne                         i niepotwierdzone miejsca

8 – 10 sierpnia

6.

Potwierdzenie chęci zamieszkania w Bursie przez przyjętych kandydatów w II etapie rekrutacji

10 – 16 sierpnia

7.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych                    do bursy

22 sierpnia